Oprocentowanie kredytów

W skład oprocentowania kredytu hipotecznego budowlanego i mieszkaniowego wchodzi tak zwana stopa referencyjna, a także marża jaką pobiera bank. Oprocentowanie jest więc kwotą, którą możemy określić mianem ceny kredytu. Marża kredytu ustalana jest przez bank, a jej wielkość może różnić się w zależności banku. Oprocentowanie kredytu jest najczęściej zależne od wielkości kwoty zaciąganego kredytu oraz wysokości wkładu własnego. Wraz ze wzrostem tych wartości oprocentowanie kredytu sukcesywnie spada.

Poniżej porównanie aktualne wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych w bankach.

document.write(‚

Ranking kredytów hipotecznych

‚);
document.write(‚

‚);

// — DirectQuery.js —

if(typeof(DirectQuery)==’undefined’ /*|| (DirectQuery().DirectQuery < '1.4.3')*/){ (function(E,A){function U(){return false}function ba(){return true}function ja(a,b,d){d[0].type=a;return c.event.handle.apply(b,d)}function Ga(a){var b,d,e=[],f=[],h,k,l,n,s,v,B,D;k=c.data(this,this.nodeType?"events":"__events__");if(typeof k==="function")k=k.events;if(!(a.liveFired===this||!k||!k.live||a.button&&a.type==="click")){if(a.namespace)D=RegExp("(^|\\.)"+a.namespace.split(".").join("\\.(?:.*\\.)?")+"(\\.|$)");a.liveFired=this;var H=k.live.slice(0);for(n=0;nd)break;a.currentTarget=f.elem;a.data=f.handleObj.data;
a.handleObj=f.handleObj;D=f.handleObj.origHandler.apply(f.elem,arguments);if(D===false||a.isPropagationStopped()){d=f.level;if(D===false)b=false}}return b}}function Y(a,b){return(a&&a!==”*”?a+”.”:””)+b.replace(Ha,”`”).replace(Ia,”&”)}function ka(a,b,d){if(c.isFunction(b))return c.grep(a,function(f,h){return!!b.call(f,h,f)===d});else if(b.nodeType)return c.grep(a,function(f){return f===b===d});else if(typeof b===”string”){var e=c.grep(a,function(f){return f.nodeType===1});if(Ja.test(b))return c.filter(b,
e,!d);else b=c.filter(b,e)}return c.grep(a,function(f){return c.inArray(f,b)>=0===d})}function la(a,b){var d=0;b.each(function(){if(this.nodeName===(a[d]&&a[d].nodeName)){var e=c.data(a[d++]),f=c.data(this,e);if(e=e&&e.events){delete f.handle;f.events={};for(var h in e)for(var k in e[h])c.event.add(this,h,e[h][k],e[h][k].data)}}})}function Ka(a,b){b.src?c.ajax({url:b.src,async:false,dataType:”script”}):c.globalEval(b.text||b.textContent||b.innerHTML||””);b.parentNode&&b.parentNode.removeChild(b)}
function ma(a,b,d){var e=b===”width”?a.offsetWidth:a.offsetHeight;if(d===”border”)return e;c.each(b===”width”?La:Ma,function(){d||(e-=parseFloat(c.css(a,”padding”+this))||0);if(d===”margin”)e+=parseFloat(c.css(a,”margin”+this))||0;else e-=parseFloat(c.css(a,”border”+this+”Width”))||0});return e}function ca(a,b,d,e){if(c.isArray(b)&&b.length)c.each(b,function(f,h){d||Na.test(a)?e(a,h):ca(a+”[„+(typeof h===”object”||c.isArray(h)?f:””)+”]”,h,d,e)});else if(!d&&b!=null&&typeof b===”object”)c.isEmptyObject(b)?
e(a,””):c.each(b,function(f,h){ca(a+”[„+f+”]”,h,d,e)});else e(a,b)}function S(a,b){var d={};c.each(na.concat.apply([],na.slice(0,b)),function(){d[this]=a});return d}function oa(a){if(!da[a]){var b=c(„<"+a+">„).appendTo(„body”),d=b.css(„display”);b.remove();if(d===”none”||d===””)d=”block”;da[a]=d}return da[a]}function ea(a){return c.isWindow(a)?a:a.nodeType===9?a.defaultView||a.parentWindow:false}var u=E.document,c=function(){function a(){if(!b.isReady){try{u.documentElement.doScroll(„left”)}catch(i){setTimeout(a,
1);return}b.ready()}}var b=function(i,r){return new b.fn.init(i,r)},d=E.DirectQuery,e=E.$,f,h=/^(?:[^<]*(<[\w\W]+>)[^>]*$|#([\w\-]+)$)/,k=/\S/,l=/^\s+/,n=/\s+$/,s=/\W/,v=/\d/,B=/^<(\w+)\s*\/?>(?:<\/\1>)?$/,D=/^[\],:{}\s]*$/,H=/\\(?:[„\\\/bfnrt]|u[0-9a-fA-F]{4})/g,w=/”[^”\\\n\r]*”|true|false|null|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?/g,G=/(?:^|:|,)(?:\s*\[)+/g,M=/(webkit)[ \/]([\w.]+)/,g=/(opera)(?:.*version)?[ \/]([\w.]+)/,j=/(msie) ([\w.]+)/,o=/(mozilla)(?:.*? rv:([\w.]+))?/,m=navigator.userAgent,p=false,
q=[],t,x=Object.prototype.toString,C=Object.prototype.hasOwnProperty,P=Array.prototype.push,N=Array.prototype.slice,R=String.prototype.trim,Q=Array.prototype.indexOf,L={};b.fn=b.prototype={init:function(i,r){var y,z,F;if(!i)return this;if(i.nodeType){this.context=this[0]=i;this.length=1;return this}if(i===”body”&&!r&&u.body){this.context=u;this[0]=u.body;this.selector=”body”;this.length=1;return this}if(typeof i===”string”)if((y=h.exec(i))&&(y[1]||!r))if(y[1]){F=r?r.ownerDocument||r:u;if(z=B.exec(i))if(b.isPlainObject(r)){i=
[u.createElement(z[1])];b.fn.attr.call(i,r,true)}else i=[F.createElement(z[1])];else{z=b.buildFragment([y[1]],[F]);i=(z.cacheable?z.fragment.cloneNode(true):z.fragment).childNodes}return b.merge(this,i)}else{if((z=u.getElementById(y[2]))&&z.parentNode){if(z.id!==y[2])return f.find(i);this.length=1;this[0]=z}this.context=u;this.selector=i;return this}else if(!r&&!s.test(i)){this.selector=i;this.context=u;i=u.getElementsByTagName(i);return b.merge(this,i)}else return!r||r.DirectQuery?(r||f).find(i):b(r).find(i);
else if(b.isFunction(i))return f.ready(i);if(i.selector!==A){this.selector=i.selector;this.context=i.context}return b.makeArray(i,this)},selector:””,DirectQuery:”1.4.3″,length:0,size:function(){return this.length},toArray:function(){return N.call(this,0)},get:function(i){return i==null?this.toArray():i<0?this.slice(i)[0]:this[i]},pushStack:function(i,r,y){var z=b();b.isArray(i)?P.apply(z,i):b.merge(z,i);z.prevObject=this;z.context=this.context;if(r==="find")z.selector=this.selector+(this.selector?" ": "")+y;else if(r)z.selector=this.selector+"."+r+"("+y+")";return z},each:function(i,r){return b.each(this,i,r)},ready:function(i){b.bindReady();if(b.isReady)i.call(u,b);else q&&q.push(i);return this},eq:function(i){return i===-1?this.slice(i):this.slice(i,+i+1)},first:function(){return this.eq(0)},last:function(){return this.eq(-1)},slice:function(){return this.pushStack(N.apply(this,arguments),"slice",N.call(arguments).join(","))},map:function(i){return this.pushStack(b.map(this,function(r,y){return i.call(r, y,r)}))},end:function(){return this.prevObject||b(null)},push:P,sort:[].sort,splice:[].splice};b.fn.init.prototype=b.fn;b.extend=b.fn.extend=function(){var i=arguments[0]||{},r=1,y=arguments.length,z=false,F,I,K,J,fa;if(typeof i==="boolean"){z=i;i=arguments[1]||{};r=2}if(typeof i!=="object"&&!b.isFunction(i))i={};if(y===r){i=this;--r}for(;r0)){if(q){for(var r=0;i=q[r++];)i.call(u,b);q=null}b.fn.triggerHandler&&b(u).triggerHandler(„ready”)}}},bindReady:function(){if(!p){p=true;if(u.readyState===”complete”)return setTimeout(b.ready,
1);if(u.addEventListener){u.addEventListener(„DOMContentLoaded”,t,false);E.addEventListener(„load”,b.ready,false)}else if(u.attachEvent){u.attachEvent(„onreadystatechange”,t);E.attachEvent(„onload”,b.ready);var i=false;try{i=E.frameElement==null}catch(r){}u.documentElement.doScroll&&i&&a()}}},isFunction:function(i){return b.type(i)===”function”},isArray:Array.isArray||function(i){return b.type(i)===”array”},isWindow:function(i){return i&&typeof i===”object”&&”setInterval”in i},isNaN:function(i){return i==
null||!v.test(i)||isNaN(i)},type:function(i){return i==null?String(i):L[x.call(i)]||”object”},isPlainObject:function(i){if(!i||b.type(i)!==”object”||i.nodeType||b.isWindow(i))return false;if(i.constructor&&!C.call(i,”constructor”)&&!C.call(i.constructor.prototype,”isPrototypeOf”))return false;for(var r in i);return r===A||C.call(i,r)},isEmptyObject:function(i){for(var r in i)return false;return true},error:function(i){throw i;},parseJSON:function(i){if(typeof i!==”string”||!i)return null;i=b.trim(i);
if(D.test(i.replace(H,”@”).replace(w,”]”).replace(G,””)))return E.JSON&&E.JSON.parse?E.JSON.parse(i):(new Function(„return „+i))();else b.error(„Invalid JSON: „+i)},noop:function(){},globalEval:function(i){if(i&&k.test(i)){var r=u.getElementsByTagName(„head”)[0]||u.documentElement,y=u.createElement(„script”);y.type=”text/javascript”;if(b.support.scriptEval)y.appendChild(u.createTextNode(i));else y.text=i;r.insertBefore(y,r.firstChild);r.removeChild(y)}},nodeName:function(i,r){return i.nodeName&&i.nodeName.toUpperCase()===
r.toUpperCase()},each:function(i,r,y){var z,F=0,I=i.length,K=I===A||b.isFunction(i);if(y)if(K)for(z in i){if(r.apply(i[z],y)===false)break}else for(;F-1)return true;return false},
val:function(a){if(!arguments.length){var b=this[0];if(b){if(c.nodeName(b,”option”)){var d=b.attributes.value;return!d||d.specified?b.value:b.text}if(c.nodeName(b,”select”)){var e=b.selectedIndex;d=[];var f=b.options;b=b.type===”select-one”;if(e<0)return null;var h=b?e:0;for(e=b?e+1:f.length;h=0;else if(c.nodeName(this,”select”)){var B=c.makeArray(v);c(„option”,this).each(function(){this.selected=
c.inArray(c(this).val(),B)>=0});if(!B.length)this.selectedIndex=-1}else this.value=v}})}});c.extend({attrFn:{val:true,css:true,html:true,text:true,data:true,width:true,height:true,offset:true},attr:function(a,b,d,e){if(!a||a.nodeType===3||a.nodeType===8)return A;if(e&&b in c.attrFn)return c(a)[b](d);e=a.nodeType!==1||!c.isXMLDoc(a);var f=d!==A;b=e&&c.props[b]||b;if(a.nodeType===1){var h=Qa.test(b);if((b in a||a[b]!==A)&&e&&!h){if(f){b===”type”&&Ra.test(a.nodeName)&&a.parentNode&&c.error(„type property can’t be changed”);
if(d===null)a.nodeType===1&&a.removeAttribute(b);else a[b]=d}if(c.nodeName(a,”form”)&&a.getAttributeNode(b))return a.getAttributeNode(b).nodeValue;if(b===”tabIndex”)return(b=a.getAttributeNode(„tabIndex”))&&b.specified?b.value:Sa.test(a.nodeName)||Ta.test(a.nodeName)&&a.href?0:A;return a[b]}if(!c.support.style&&e&&b===”style”){if(f)a.style.cssText=””+d;return a.style.cssText}f&&a.setAttribute(b,””+d);if(!a.attributes[b]&&a.hasAttribute&&!a.hasAttribute(b))return A;a=!c.support.hrefNormalized&&e&&
h?a.getAttribute(b,2):a.getAttribute(b);return a===null?A:a}}});var X=/\.(.*)$/,ha=/^(?:textarea|input|select)$/i,Ha=/\./g,Ia=/ /g,Ua=/[^\w\s.|`]/g,Va=function(a){return a.replace(Ua,”\\$&”)},sa={focusin:0,focusout:0};c.event={add:function(a,b,d,e){if(!(a.nodeType===3||a.nodeType===8)){if(c.isWindow(a)&&a!==E&&!a.frameElement)a=E;if(d===false)d=U;var f,h;if(d.handler){f=d;d=f.handler}if(!d.guid)d.guid=c.guid++;if(h=c.data(a)){var k=a.nodeType?”events”:”__events__”,l=h[k],n=h.handle;if(typeof l===
„function”){n=l.handle;l=l.events}else if(!l){a.nodeType||(h[k]=h=function(){});h.events=l={}}if(!n)h.handle=n=function(){return typeof c!==”undefined”&&!c.event.triggered?c.event.handle.apply(n.elem,arguments):A};n.elem=a;b=b.split(” „);for(var s=0,v;k=b[s++];){h=f?c.extend({},f):{handler:d,data:e};if(k.indexOf(„.”)>-1){v=k.split(„.”);k=v.shift();h.namespace=v.slice(0).sort().join(„.”)}else{v=[];h.namespace=””}h.type=k;if(!h.guid)h.guid=d.guid;var B=l[k],D=c.event.special[k]||{};if(!B){B=l[k]=[];
if(!D.setup||D.setup.call(a,e,v,n)===false)if(a.addEventListener)a.addEventListener(k,n,false);else a.attachEvent&&a.attachEvent(„on”+k,n)}if(D.add){D.add.call(a,h);if(!h.handler.guid)h.handler.guid=d.guid}B.push(h);c.event.global[k]=true}a=null}}},global:{},remove:function(a,b,d,e){if(!(a.nodeType===3||a.nodeType===8)){if(d===false)d=U;var f,h,k=0,l,n,s,v,B,D,H=a.nodeType?”events”:”__events__”,w=c.data(a),G=w&&w[H];if(w&&G){if(typeof G===”function”){w=G;G=G.events}if(b&&b.type){d=b.handler;b=b.type}if(!b||
typeof b===”string”&&b.charAt(0)===”.”){b=b||””;for(f in G)c.event.remove(a,f+b)}else{for(b=b.split(” „);f=b[k++];){v=f;l=f.indexOf(„.”)<0;n=[];if(!l){n=f.split(".");f=n.shift();s=RegExp("(^|\\.)"+c.map(n.slice(0).sort(),Va).join("\\.(?:.*\\.)?")+"(\\.|$)")}if(B=G[f])if(d){v=c.event.special[f]||{};for(h=e||0;h=0){a.type=
f=f.slice(0,-1);a.exclusive=true}if(!d){a.stopPropagation();c.event.global[f]&&c.each(c.cache,function(){this.events&&this.events[f]&&c.event.trigger(a,b,this.handle.elem)})}if(!d||d.nodeType===3||d.nodeType===8)return A;a.result=A;a.target=d;b=c.makeArray(b);b.unshift(a)}a.currentTarget=d;(e=d.nodeType?c.data(d,”handle”):(c.data(d,”__events__”)||{}).handle)&&e.apply(d,b);e=d.parentNode||d.ownerDocument;try{if(!(d&&d.nodeName&&c.noData[d.nodeName.toLowerCase()]))if(d[„on”+f]&&d[„on”+f].apply(d,b)===
false){a.result=false;a.preventDefault()}}catch(h){}if(!a.isPropagationStopped()&&e)c.event.trigger(a,b,e,true);else if(!a.isDefaultPrevented()){e=a.target;var k,l=f.replace(X,””),n=c.nodeName(e,”a”)&&l===”click”,s=c.event.special[l]||{};if((!s._default||s._default.call(d,a)===false)&&!n&&!(e&&e.nodeName&&c.noData[e.nodeName.toLowerCase()])){try{if(e[l]){if(k=e[„on”+l])e[„on”+l]=null;c.event.triggered=true;e[l]()}}catch(v){}if(k)e[„on”+l]=k;c.event.triggered=false}}},handle:function(a){var b,d,e;
d=[];var f,h=c.makeArray(arguments);a=h[0]=c.event.fix(a||E.event);a.currentTarget=this;b=a.type.indexOf(„.”)<0&&!a.exclusive;if(!b){e=a.type.split(".");a.type=e.shift();d=e.slice(0).sort();e=RegExp("(^|\\.)"+d.join("\\.(?:.*\\.)?")+"(\\.|$)")}a.namespace=a.namespace||d.join(".");f=c.data(this,this.nodeType?"events":"__events__");if(typeof f==="function")f=f.events;d=(f||{})[a.type];if(f&&d){d=d.slice(0);f=0;for(var k=d.length;f-1?c.map(a.options,function(e){return e.selected}).join(„-„):””;else if(a.nodeName.toLowerCase()===”select”)d=a.selectedIndex;return d},Z=function(a,b){var d=a.target,e,f;if(!(!ha.test(d.nodeName)||d.readOnly)){e=c.data(d,”_change_data”);f=va(d);if(a.type!==”focusout”||d.type!==”radio”)c.data(d,”_change_data”,f);if(!(e===A||f===e))if(e!=null||f){a.type=”change”;a.liveFired=
A;return c.event.trigger(a,b,d)}}};c.event.special.change={filters:{focusout:Z,beforedeactivate:Z,click:function(a){var b=a.target,d=b.type;if(d===”radio”||d===”checkbox”||b.nodeName.toLowerCase()===”select”)return Z.call(this,a)},keydown:function(a){var b=a.target,d=b.type;if(a.keyCode===13&&b.nodeName.toLowerCase()!==”textarea”||a.keyCode===32&&(d===”checkbox”||d===”radio”)||d===”select-multiple”)return Z.call(this,a)},beforeactivate:function(a){a=a.target;c.data(a,”_change_data”,va(a))}},setup:function(){if(this.type===
„file”)return false;for(var a in V)c.event.add(this,a+”.specialChange”,V[a]);return ha.test(this.nodeName)},teardown:function(){c.event.remove(this,”.specialChange”);return ha.test(this.nodeName)}};V=c.event.special.change.filters;V.focus=V.beforeactivate}u.addEventListener&&c.each({focus:”focusin”,blur:”focusout”},function(a,b){function d(e){e=c.event.fix(e);e.type=b;return c.event.trigger(e,null,e.target)}c.event.special[b]={setup:function(){sa[b]++===0&&u.addEventListener(a,d,true)},teardown:function(){–sa[b]===
0&&u.removeEventListener(a,d,true)}}});c.each([„bind”,”one”],function(a,b){c.fn[b]=function(d,e,f){if(typeof d===”object”){for(var h in d)this[b](h,e,d[h],f);return this}if(c.isFunction(e)||e===false){f=e;e=A}var k=b===”one”?c.proxy(f,function(n){c(this).unbind(n,k);return f.apply(this,arguments)}):f;if(d===”unload”&&b!==”one”)this.one(d,e,f);else{h=0;for(var l=this.length;h0?this.bind(b,d,e):this.trigger(b)};if(c.attrFn)c.attrFn[b]=true});E.attachEvent&&!E.addEventListener&&c(E).bind(„unload”,function(){for(var a in c.cache)if(c.cache[a].handle)try{c.event.remove(c.cache[a].handle.elem)}catch(b){}});
(function(){function a(g,j,o,m,p,q){p=0;for(var t=m.length;p0){C=x;break}}x=x[g]}m[p]=C}}}var d=/((?:\((?:\([^()]+\)|[^()]+)+\)|\[(?:\[[^\[\]]*\]|[‚”][^'”]*[‚”]|[^\[\]'”]+)+\]|\\.|[^ >+~,(\[\\]+)+|[>+~])(\s*,\s*)?((?:.|\r|\n)*)/g,e=0,f=Object.prototype.toString,h=false,k=true;[0,0].sort(function(){k=false;return 0});var l=function(g,j,o,m){o=o||[];var p=j=j||u;if(j.nodeType!==1&&j.nodeType!==9)return[];if(!g||typeof g!==”string”)return o;var q=[],t,x,C,P,N=true,R=l.isXML(j),Q=g,L;do{d.exec(„”);if(t=d.exec(Q)){Q=t[3];q.push(t[1]);if(t[2]){P=t[3];
break}}}while(t);if(q.length>1&&s.exec(g))if(q.length===2&&n.relative[q[0]])x=M(q[0]+q[1],j);else for(x=n.relative[q[0]]?[j]:l(q.shift(),j);q.length;){g=q.shift();if(n.relative[g])g+=q.shift();x=M(g,x)}else{if(!m&&q.length>1&&j.nodeType===9&&!R&&n.match.ID.test(q[0])&&!n.match.ID.test(q[q.length-1])){t=l.find(q.shift(),j,R);j=t.expr?l.filter(t.expr,t.set)[0]:t.set[0]}if(j){t=m?{expr:q.pop(),set:D(m)}:l.find(q.pop(),q.length===1&&(q[0]===”~”||q[0]===”+”)&&j.parentNode?j.parentNode:j,R);x=t.expr?l.filter(t.expr,
t.set):t.set;if(q.length>0)C=D(x);else N=false;for(;q.length;){t=L=q.pop();if(n.relative[L])t=q.pop();else L=””;if(t==null)t=j;n.relative[L](C,t,R)}}else C=[]}C||(C=x);C||l.error(L||g);if(f.call(C)===”[object Array]”)if(N)if(j&&j.nodeType===1)for(g=0;C[g]!=null;g++){if(C[g]&&(C[g]===true||C[g].nodeType===1&&l.contains(j,C[g])))o.push(x[g])}else for(g=0;C[g]!=null;g++)C[g]&&C[g].nodeType===1&&o.push(x[g]);else o.push.apply(o,C);else D(C,o);if(P){l(P,p,o,m);l.uniqueSort(o)}return o};l.uniqueSort=function(g){if(w){h=
k;g.sort(w);if(h)for(var j=1;j0};l.find=function(g,j,o){var m;if(!g)return[];for(var p=0,q=n.order.length;p„:function(g,j){var o=typeof j===”string”,m,p=0,q=g.length;if(o&&!/\W/.test(j))for(j=j.toLowerCase();p=0))o||m.push(t);else if(o)j[q]=false;return false},ID:function(g){return g[1].replace(/\\/g,””)},TAG:function(g){return g[1].toLowerCase()},CHILD:function(g){if(g[1]===”nth”){var j=/(-?)(\d*)n((?:\+|-)?\d*)/.exec(g[2]===”even”&&”2n”||g[2]===”odd”&&”2n+1″||!/\D/.test(g[2])&&”0n+”+g[2]||g[2]);g[2]=j[1]+(j[2]||1)-0;g[3]=j[3]-0}g[0]=e++;return g},ATTR:function(g,j,o,
m,p,q){j=g[1].replace(/\\/g,””);if(!q&&n.attrMap[j])g[1]=n.attrMap[j];if(g[2]===”~=”)g[4]=” „+g[4]+” „;return g},PSEUDO:function(g,j,o,m,p){if(g[1]===”not”)if((d.exec(g[3])||””).length>1||/^\w/.test(g[3]))g[3]=l(g[3],null,null,j);else{g=l.filter(g[3],j,o,true^p);o||m.push.apply(m,g);return false}else if(n.match.POS.test(g[0])||n.match.CHILD.test(g[0]))return true;return g},POS:function(g){g.unshift(true);return g}},filters:{enabled:function(g){return g.disabled===false&&g.type!==”hidden”},disabled:function(g){return g.disabled===
true},checked:function(g){return g.checked===true},selected:function(g){return g.selected===true},parent:function(g){return!!g.firstChild},empty:function(g){return!g.firstChild},has:function(g,j,o){return!!l(o[3],g).length},header:function(g){return/h\d/i.test(g.nodeName)},text:function(g){return”text”===g.type},radio:function(g){return”radio”===g.type},checkbox:function(g){return”checkbox”===g.type},file:function(g){return”file”===g.type},password:function(g){return”password”===g.type},submit:function(g){return”submit”===
g.type},image:function(g){return”image”===g.type},reset:function(g){return”reset”===g.type},button:function(g){return”button”===g.type||g.nodeName.toLowerCase()===”button”},input:function(g){return/input|select|textarea|button/i.test(g.nodeName)}},setFilters:{first:function(g,j){return j===0},last:function(g,j,o,m){return j===m.length-1},even:function(g,j){return j%2===0},odd:function(g,j){return j%2===1},lt:function(g,j,o){return jo[3]-0},nth:function(g,j,o){return o[3]-
0===j},eq:function(g,j,o){return o[3]-0===j}},filter:{PSEUDO:function(g,j,o,m){var p=j[1],q=n.filters[p];if(q)return q(g,o,j,m);else if(p===”contains”)return(g.textContent||g.innerText||l.getText([g])||””).indexOf(j[3])>=0;else if(p===”not”){j=j[3];o=0;for(m=j.length;o=0}},ID:function(g,j){return g.nodeType===1&&g.getAttribute(„id”)===j},TAG:function(g,j){return j===”*”&&g.nodeType===1||g.nodeName.toLowerCase()===
j},CLASS:function(g,j){return(” „+(g.className||g.getAttribute(„class”))+” „).indexOf(j)>-1},ATTR:function(g,j){var o=j[1];o=n.attrHandle[o]?n.attrHandle[o](g):g[o]!=null?g[o]:g.getAttribute(o);var m=o+””,p=j[2],q=j[4];return o==null?p===”!=”:p===”=”?m===q:p===”*=”?m.indexOf(q)>=0:p===”~=”?(” „+m+” „).indexOf(q)>=0:!q?m&&o!==false:p===”!=”?m!==q:p===”^=”?m.indexOf(q)===0:p===”$=”?m.substr(m.length-q.length)===q:p===”|=”?m===q||m.substr(0,q.length+1)===q+”-„:false},POS:function(g,j,o,m){var p=n.setFilters[j[2]];
if(p)return p(g,o,j,m)}}},s=n.match.POS,v=function(g,j){return”\\”+(j-0+1)},B;for(B in n.match){n.match[B]=RegExp(n.match[B].source+/(?![^\[]*\])(?![^\(]*\))/.source);n.leftMatch[B]=RegExp(/(^(?:.|\r|\n)*?)/.source+n.match[B].source.replace(/\\(\d+)/g,v))}var D=function(g,j){g=Array.prototype.slice.call(g,0);if(j){j.push.apply(j,g);return j}return g};try{Array.prototype.slice.call(u.documentElement.childNodes,0)}catch(H){D=function(g,j){var o=j||[],m=0;if(f.call(g)===”[object Array]”)Array.prototype.push.apply(o,
g);else if(typeof g.length===”number”)for(var p=g.length;m„;var o=u.documentElement;o.insertBefore(g,o.firstChild);if(u.getElementById(j)){n.find.ID=function(m,p,q){if(typeof p.getElementById!==”undefined”&&!q)return(p=p.getElementById(m[1]))?p.id===m[1]||typeof p.getAttributeNode!==”undefined”&&p.getAttributeNode(„id”).nodeValue===m[1]?[p]:A:[]};n.filter.ID=function(m,p){var q=typeof m.getAttributeNode!==”undefined”&&m.getAttributeNode(„id”);return m.nodeType===1&&q&&q.nodeValue===p}}o.removeChild(g);
o=g=null})();(function(){var g=u.createElement(„div”);g.appendChild(u.createComment(„”));if(g.getElementsByTagName(„*”).length>0)n.find.TAG=function(j,o){var m=o.getElementsByTagName(j[1]);if(j[1]===”*”){for(var p=[],q=0;m[q];q++)m[q].nodeType===1&&p.push(m[q]);m=p}return m};g.innerHTML=”„;if(g.firstChild&&typeof g.firstChild.getAttribute!==”undefined”&&g.firstChild.getAttribute(„href”)!==”#”)n.attrHandle.href=function(j){return j.getAttribute(„href”,2)};g=null})();u.querySelectorAll&&
function(){var g=l,j=u.createElement(„div”);j.innerHTML=”

„;if(!(j.querySelectorAll&&j.querySelectorAll(„.TEST”).length===0)){l=function(m,p,q,t){p=p||u;if(!t&&!l.isXML(p))if(p.nodeType===9)try{return D(p.querySelectorAll(m),q)}catch(x){}else if(p.nodeType===1&&p.nodeName.toLowerCase()!==”object”){var C=p.id,P=p.id=”__sizzle__”;try{return D(p.querySelectorAll(„#”+P+” „+m),q)}catch(N){}finally{if(C)p.id=C;else p.removeAttribute(„id”)}}return g(m,p,q,t)};for(var o in g)l[o]=g[o];
j=null}}();(function(){var g=u.documentElement,j=g.matchesSelector||g.mozMatchesSelector||g.webkitMatchesSelector||g.msMatchesSelector,o=false;try{j.call(u.documentElement,”:sizzle”)}catch(m){o=true}if(j)l.matchesSelector=function(p,q){try{if(o||!n.match.PSEUDO.test(q))return j.call(p,q)}catch(t){}return l(q,null,null,[p]).length>0}})();(function(){var g=u.createElement(„div”);g.innerHTML=”

„;if(!(!g.getElementsByClassName||g.getElementsByClassName(„e”).length===
0)){g.lastChild.className=”e”;if(g.getElementsByClassName(„e”).length!==1){n.order.splice(1,0,”CLASS”);n.find.CLASS=function(j,o,m){if(typeof o.getElementsByClassName!==”undefined”&&!m)return o.getElementsByClassName(j[1])};g=null}}})();l.contains=u.documentElement.contains?function(g,j){return g!==j&&(g.contains?g.contains(j):true)}:function(g,j){return!!(g.compareDocumentPosition(j)&16)};l.isXML=function(g){return(g=(g?g.ownerDocument||g:0).documentElement)?g.nodeName!==”HTML”:false};var M=function(g,
j){for(var o=[],m=””,p,q=j.nodeType?[j]:j;p=n.match.PSEUDO.exec(g);){m+=p[0];g=g.replace(n.match.PSEUDO,””)}g=n.relative[g]?g+”*”:g;p=0;for(var t=q.length;p0)for(var h=d;h0},closest:function(a,
b){var d=[],e,f,h=this[0];if(c.isArray(a)){var k={},l,n=1;if(h&&a.length){e=0;for(f=a.length;e-1:c(h).is(e))d.push({selector:l,elem:h,level:n})}h=h.parentNode;n++}}return d}k=$a.test(a)?c(a,b||this.context):null;e=0;for(f=this.length;e-1:c.find.matchesSelector(h,a)){d.push(h);break}else{h=h.parentNode;if(!h||
!h.ownerDocument||h===b)break}d=d.length>1?c.unique(d):d;return this.pushStack(d,”closest”,a)},index:function(a){if(!a||typeof a===”string”)return c.inArray(this[0],a?c(a):this.parent().children());return c.inArray(a.DirectQuery?a[0]:a,this)},add:function(a,b){var d=typeof a===”string”?c(a,b||this.context):c.makeArray(a),e=c.merge(this.get(),d);return this.pushStack(!d[0]||!d[0].parentNode||d[0].parentNode.nodeType===11||!e[0]||!e[0].parentNode||e[0].parentNode.nodeType===11?e:c.unique(e))},andSelf:function(){return this.add(this.prevObject)}});
c.each({parent:function(a){return(a=a.parentNode)&&a.nodeType!==11?a:null},parents:function(a){return c.dir(a,”parentNode”)},parentsUntil:function(a,b,d){return c.dir(a,”parentNode”,d)},next:function(a){return c.nth(a,2,”nextSibling”)},prev:function(a){return c.nth(a,2,”previousSibling”)},nextAll:function(a){return c.dir(a,”nextSibling”)},prevAll:function(a){return c.dir(a,”previousSibling”)},nextUntil:function(a,b,d){return c.dir(a,”nextSibling”,d)},prevUntil:function(a,b,d){return c.dir(a,”previousSibling”,
d)},siblings:function(a){return c.sibling(a.parentNode.firstChild,a)},children:function(a){return c.sibling(a.firstChild)},contents:function(a){return c.nodeName(a,”iframe”)?a.contentDocument||a.contentWindow.document:c.makeArray(a.childNodes)}},function(a,b){c.fn[a]=function(d,e){var f=c.map(this,b,d);Wa.test(a)||(e=d);if(e&&typeof e===”string”)f=c.filter(e,f);f=this.length>1?c.unique(f):f;if((this.length>1||Ya.test(e))&&Xa.test(a))f=f.reverse();return this.pushStack(f,a,Za.call(arguments).join(„,”))}});
c.extend({filter:function(a,b,d){if(d)a=”:not(„+a+”)”;return b.length===1?c.find.matchesSelector(b[0],a)?[b[0]]:[]:c.find.matches(a,b)},dir:function(a,b,d){var e=[];for(a=a[b];a&&a.nodeType!==9&&(d===A||a.nodeType!==1||!c(a).is(d));){a.nodeType===1&&e.push(a);a=a[b]}return e},nth:function(a,b,d){b=b||1;for(var e=0;a;a=a[d])if(a.nodeType===1&&++e===b)break;return a},sibling:function(a,b){for(var d=[];a;a=a.nextSibling)a.nodeType===1&&a!==b&&d.push(a);return d}});var xa=/ DirectQuery\d+=”(?:\d+|null)”/g,
$=/^\s+/,ya=/<(?!area|br|col|embed|hr|img|input|link|meta|param)(([\w:]+)[^>]*)\/>/ig,za=/<([\w:]+)/,ab=/ \s]+\/)>/g,O={option:[1,”„],legend:[1,”

„,”

„],thead:[1,”

„,”

„],tr:[2,”

„,”

„],td:[3,”

„,”

„],col:[2,”

„,”

„],
area:[1,”

„,”

„],_default:[0,””,””]};O.optgroup=O.option;O.tbody=O.tfoot=O.colgroup=O.caption=O.thead;O.th=O.td;if(!c.support.htmlSerialize)O._default=[1,”div

„,”

„];c.fn.extend({text:function(a){if(c.isFunction(a))return this.each(function(b){var d=c(this);d.text(a.call(this,b,d.text()))});if(typeof a!==”object”&&a!==A)return this.empty().append((this[0]&&this[0].ownerDocument||u).createTextNode(a));return c.text(this)},wrapAll:function(a){if(c.isFunction(a))return this.each(function(d){c(this).wrapAll(a.call(this,
d))});if(this[0]){var b=c(a,this[0].ownerDocument).eq(0).clone(true);this[0].parentNode&&b.insertBefore(this[0]);b.map(function(){for(var d=this;d.firstChild&&d.firstChild.nodeType===1;)d=d.firstChild;return d}).append(this)}return this},wrapInner:function(a){if(c.isFunction(a))return this.each(function(b){c(this).wrapInner(a.call(this,b))});return this.each(function(){var b=c(this),d=b.contents();d.length?d.wrapAll(a):b.append(a)})},wrap:function(a){return this.each(function(){c(this).wrapAll(a)})},
unwrap:function(){return this.parent().each(function(){c.nodeName(this,”body”)||c(this).replaceWith(this.childNodes)}).end()},append:function(){return this.domManip(arguments,true,function(a){this.nodeType===1&&this.appendChild(a)})},prepend:function(){return this.domManip(arguments,true,function(a){this.nodeType===1&&this.insertBefore(a,this.firstChild)})},before:function(){if(this[0]&&this[0].parentNode)return this.domManip(arguments,false,function(b){this.parentNode.insertBefore(b,this)});else if(arguments.length){var a=
c(arguments[0]);a.push.apply(a,this.toArray());return this.pushStack(a,”before”,arguments)}},after:function(){if(this[0]&&this[0].parentNode)return this.domManip(arguments,false,function(b){this.parentNode.insertBefore(b,this.nextSibling)});else if(arguments.length){var a=this.pushStack(this,”after”,arguments);a.push.apply(a,c(arguments[0]).toArray());return a}},remove:function(a,b){for(var d=0,e;(e=this[d])!=null;d++)if(!a||c.filter(a,[e]).length){if(!b&&e.nodeType===1){c.cleanData(e.getElementsByTagName(„*”));
c.cleanData([e])}e.parentNode&&e.parentNode.removeChild(e)}return this},empty:function(){for(var a=0,b;(b=this[a])!=null;a++)for(b.nodeType===1&&c.cleanData(b.getElementsByTagName(„*”));b.firstChild;)b.removeChild(b.firstChild);return this},clone:function(a){var b=this.map(function(){if(!c.support.noCloneEvent&&!c.isXMLDoc(this)){var d=this.outerHTML,e=this.ownerDocument;if(!d){d=e.createElement(„div”);d.appendChild(this.cloneNode(true));d=d.innerHTML}return c.clean([d.replace(xa,””).replace(cb,’=”$1″>’).replace($,
„”)],e)[0]}else return this.cloneNode(true)});if(a===true){la(this,b);la(this.find(„*”),b.find(„*”))}return b},html:function(a){if(a===A)return this[0]&&this[0].nodeType===1?this[0].innerHTML.replace(xa,””):null;else if(typeof a===”string”&&!Aa.test(a)&&(c.support.leadingWhitespace||!DirectQuery.test(a))&&!O[(za.exec(a)||[„”,””])[1].toLowerCase()]){a=a.replace(ya,”<$1>„);try{for(var b=0,d=this.length;b0||e.cacheable||this.length>1?l.cloneNode(true):l)}k.length&&c.each(k,Ka)}return this}});c.buildFragment=function(a,b,d){var e,f,h;b=b&&b[0]?b[0].ownerDocument||b[0]:u;if(a.length===1&&typeof a[0]===”string”&&a[0].length<512&&b===u&&!Aa.test(a[0])&&(c.support.checkClone|| !Ba.test(a[0]))){f=true;if(h=c.fragments[a[0]])if(h!==1)e=h}if(!e){e=b.createDocumentFragment();c.clean(a,b,e,d)}if(f)c.fragments[a[0]]=h?e:1;return{fragment:e,cacheable:f}};c.fragments={};c.each({appendTo:"append",prependTo:"prepend",insertBefore:"before",insertAfter:"after",replaceAll:"replaceWith"},function(a,b){c.fn[a]=function(d){var e=[];d=c(d);var f=this.length===1&&this[0].parentNode;if(f&&f.nodeType===11&&f.childNodes.length===1&&d.length===1){d[b](this[0]);return this}else{f=0;for(var h= d.length;f0?this.clone(true):this).get();c(d[f])[b](k);e=e.concat(k)}return this.pushStack(e,a,d.selector)}}});c.extend({clean:function(a,b,d,e){b=b||u;if(typeof b.createElement===”undefined”)b=b.ownerDocument||b[0]&&b[0].ownerDocument||u;for(var f=[],h=0,k;(k=a[h])!=null;h++){if(typeof k===”number”)k+=””;if(k){if(typeof k===”string”&&!bb.test(k))k=b.createTextNode(k);else if(typeof k===”string”){k=k.replace(ya,”<$1>„);var l=(za.exec(k)||[„”,””])[1].toLowerCase(),n=O[l]||O._default,
s=n[0],v=b.createElement(„div”);for(v.innerHTML=n[1]+k+n[2];s–;)v=v.lastChild;if(!c.support.tbody){s=ab.test(k);l=l===”table”&&!s?v.firstChild&&v.firstChild.childNodes:n[1]===”

„&&!s?v.childNodes:[];for(n=l.length-1;n>=0;–n)c.nodeName(l[n],”tbody”)&&!l[n].childNodes.length&&l[n].parentNode.removeChild(l[n])}!c.support.leadingWhitespace&&DirectQuery.test(k)&&v.insertBefore(b.createTextNode(DirectQuery.exec(k)[0]),v.firstChild);k=v.childNodes}if(k.nodeType)f.push(k);else f=c.merge(f,k)}}if(d)for(h=0;f[h];h++)if(e&&
c.nodeName(f[h],”script”)&&(!f[h].type||f[h].type.toLowerCase()===”text/javascript”))e.push(f[h].parentNode?f[h].parentNode.removeChild(f[h]):f[h]);else{f[h].nodeType===1&&f.splice.apply(f,[h+1,0].concat(c.makeArray(f[h].getElementsByTagName(„script”))));d.appendChild(f[h])}return f},cleanData:function(a){for(var b,d,e=c.cache,f=c.event.special,h=c.support.deleteExpando,k=0,l;(l=a[k])!=null;k++)if(!(l.nodeName&&c.noData[l.nodeName.toLowerCase()]))if(d=l[c.expando]){if((b=e[d])&&b.events)for(var n in b.events)f[n]?
c.event.remove(l,n):c.removeEvent(l,n,b.handle);if(h)delete l[c.expando];else l.removeAttribute&&l.removeAttribute(c.expando);delete e[d]}}});var Ca=/alpha\([^)]*\)/i,db=/opacity=([^)]*)/,eb=/-([a-z])/ig,fb=/([A-Z])/g,Da=/^-?\d+(?:px)?$/i,gb=/^-?\d/,hb={position:”absolute”,visibility:”hidden”,display:”block”},La=[„Left”,”Right”],Ma=[„Top”,”Bottom”],W,ib=u.defaultView&&u.defaultView.getComputedStyle,jb=function(a,b){return b.toUpperCase()};c.fn.css=function(a,b){if(arguments.length===2&&b===A)return this;
return c.access(this,a,b,true,function(d,e,f){return f!==A?c.style(d,e,f):c.css(d,e)})};c.extend({cssHooks:{opacity:{get:function(a,b){if(b){var d=W(a,”opacity”,”opacity”);return d===””?”1″:d}else return a.style.opacity}}},cssNumber:{zIndex:true,fontWeight:true,opacity:true,zoom:true,lineHeight:true},cssProps:{„float”:c.support.cssFloat?”cssFloat”:”styleFloat”},style:function(a,b,d,e){if(!(!a||a.nodeType===3||a.nodeType===8||!a.style)){var f,h=c.camelCase(b),k=a.style,l=c.cssHooks[h];b=c.cssProps[h]||
h;if(d!==A){if(!(typeof d===”number”&&isNaN(d)||d==null)){if(typeof d===”number”&&!c.cssNumber[h])d+=”px”;if(!l||!(„set”in l)||(d=l.set(a,d))!==A)try{k[b]=d}catch(n){}}}else{if(l&&”get”in l&&(f=l.get(a,false,e))!==A)return f;return k[b]}}},css:function(a,b,d){var e,f=c.camelCase(b),h=c.cssHooks[f];b=c.cssProps[f]||f;if(h&&”get”in h&&(e=h.get(a,true,d))!==A)return e;else if(W)return W(a,b,f)},swap:function(a,b,d){var e={},f;for(f in b){e[f]=a.style[f];a.style[f]=b[f]}d.call(a);for(f in b)a.style[f]=
e[f]},camelCase:function(a){return a.replace(eb,jb)}});c.curCSS=c.css;c.each([„height”,”width”],function(a,b){c.cssHooks[b]={get:function(d,e,f){var h;if(e){if(d.offsetWidth!==0)h=ma(d,b,f);else c.swap(d,hb,function(){h=ma(d,b,f)});return h+”px”}},set:function(d,e){if(Da.test(e)){e=parseFloat(e);if(e>=0)return e+”px”}else return e}}});if(!c.support.opacity)c.cssHooks.opacity={get:function(a,b){return db.test((b&&a.currentStyle?a.currentStyle.filter:a.style.filter)||””)?parseFloat(RegExp.$1)/100+””:
b?”1″:””},set:function(a,b){var d=a.style;d.zoom=1;var e=c.isNaN(b)?””:”alpha(opacity=”+b*100+”)”,f=d.filter||””;d.filter=Ca.test(f)?f.replace(Ca,e):d.filter+” „+e}};if(ib)W=function(a,b,d){var e;d=d.replace(fb,”-$1″).toLowerCase();if(!(b=a.ownerDocument.defaultView))return A;if(b=b.getComputedStyle(a,null)){e=b.getPropertyValue(d);if(e===””&&!c.contains(a.ownerDocument.documentElement,a))e=c.style(a,d)}return e};else if(u.documentElement.currentStyle)W=function(a,b){var d,e,f=a.currentStyle&&a.currentStyle[b],
h=a.style;if(!Da.test(f)&&gb.test(f)){d=h.left;e=a.runtimeStyle.left;a.runtimeStyle.left=a.currentStyle.left;h.left=b===”fontSize”?”1em”:f||0;f=h.pixelLeft+”px”;h.left=d;a.runtimeStyle.left=e}return f};if(c.expr&&c.expr.filters){c.expr.filters.hidden=function(a){var b=a.offsetHeight;return a.offsetWidth===0&&b===0||!c.support.reliableHiddenOffsets&&(a.style.display||c.css(a,”display”))===”none”};c.expr.filters.visible=function(a){return!c.expr.filters.hidden(a)}}var kb=c.now(),lb=/)<[^<]*)*<\/script>/gi, mb=/^(?:select|textarea)/i,nb=/^(?:color|date|datetime|email|hidden|month|number|password|range|search|tel|text|time|url|week)$/i,ob=/^(?:GET|HEAD|DELETE)$/,Na=/\[\]$/,T=/\=\?(&|$)/,ia=/\?/,pb=/([?&])_=[^&]*/,qb=/^(\w+:)?\/\/([^\/?#]+)/,rb=/%20/g,sb=/#.*$/,Ea=c.fn.load;c.fn.extend({load:function(a,b,d){if(typeof a!==”string”&&Ea)return Ea.apply(this,arguments);else if(!this.length)return this;var e=a.indexOf(” „);if(e>=0){var f=a.slice(e,a.length);a=a.slice(0,e)}e=”GET”;if(b)if(c.isFunction(b)){d= b;b=null}else if(typeof b===”object”){b=c.param(b,c.ajaxSettings.traditional);e=”POST”}var h=this;c.ajax({url:a,type:e,dataType:”html”,data:b,complete:function(k,l){if(l===”success”||l===”notmodified”)h.html(f?c(„

„).append(k.responseText.replace(lb,””)).find(f):k.responseText);d&&h.each(d,[k.responseText,l,k])}});return this},serialize:function(){return c.param(this.serializeArray())},serializeArray:function(){return this.map(function(){return this.elements?c.makeArray(this.elements):this}).filter(function(){return this.name&& !this.disabled&&(this.checked||mb.test(this.nodeName)||nb.test(this.type))}).map(function(a,b){var d=c(this).val();return d==null?null:c.isArray(d)?c.map(d,function(e){return{name:b.name,value:e}}):{name:b.name,value:d}}).get()}});c.each(„ajaxStart ajaxStop ajaxComplete ajaxError ajaxSuccess ajaxSend”.split(” „),function(a,b){c.fn[b]=function(d){return this.bind(b,d)}});c.extend({get:function(a,b,d,e){if(c.isFunction(b)){e=e||d;d=b;b=null}return c.ajax({type:”GET”,url:a,data:b,success:d,dataType:e})}, getScript:function(a,b){return c.get(a,null,b,”script”)},getJSON:function(a,b,d){return c.get(a,b,d,”json”)},post:function(a,b,d,e){if(c.isFunction(b)){e=e||d;d=b;b={}}return c.ajax({type:”POST”,url:a,data:b,success:d,dataType:e})},ajaxSetup:function(a){c.extend(c.ajaxSettings,a)},ajaxSettings:{url:location.href,global:true,type:”GET”,contentType:”application/x-www-form-urlencoded”,processData:true,async:true,xhr:function(){return new E.XMLHttpRequest},accepts:{xml:”application/xml, text/xml”,html:”text/html”, script:”text/javascript, application/javascript”,json:”application/json, text/javascript”,text:”text/plain”,_default:”*/*”}},ajax:function(a){var b=c.extend(true,{},c.ajaxSettings,a),d,e,f,h=b.type.toUpperCase(),k=ob.test(h);b.url=b.url.replace(sb,””);b.context=a&&a.context!=null?a.context:b;if(b.data&&b.processData&&typeof b.data!==”string”)b.data=c.param(b.data,b.traditional);if(b.dataType===”jsonp”){if(h===”GET”)T.test(b.url)||(b.url+=(ia.test(b.url)?”&”:”?”)+(b.jsonp||”callback”)+”=?”);else if(!b.data|| !T.test(b.data))b.data=(b.data?b.data+”&”:””)+(b.jsonp||”callback”)+”=?”;b.dataType=”json”}if(b.dataType===”json”&&(b.data&&T.test(b.data)||T.test(b.url))){d=b.jsonpCallback||”jsonp”+kb++;if(b.data)b.data=(b.data+””).replace(T,”=”+d+”$1″);b.url=b.url.replace(T,”=”+d+”$1″);b.dataType=”script”;var l=E[d];E[d]=function(m){f=m;c.handleSuccess(b,w,e,f);c.handleComplete(b,w,e,f);if(c.isFunction(l))l(m);else{E[d]=A;try{delete E[d]}catch(p){}}v&&v.removeChild(B)}}if(b.dataType===”script”&&b.cache===null)b.cache= false;if(b.cache===false&&h===”GET”){var n=c.now(),s=b.url.replace(pb,”$1_=”+n);b.url=s+(s===b.url?(ia.test(b.url)?”&”:”?”)+”_=”+n:””)}if(b.data&&h===”GET”)b.url+=(ia.test(b.url)?”&”:”?”)+b.data;b.global&&c.active++===0&&c.event.trigger(„ajaxStart”);n=(n=qb.exec(b.url))&&(n[1]&&n[1]!==location.protocol||n[2]!==location.host);if(b.dataType===”script”&&h===”GET”&&n){var v=u.getElementsByTagName(„head”)[0]||u.documentElement,B=u.createElement(„script”);if(b.scriptCharset)B.charset=b.scriptCharset;B.src= b.url;if(!d){var D=false;B.onload=B.onreadystatechange=function(){if(!D&&(!this.readyState||this.readyState===”loaded”||this.readyState===”complete”)){D=true;c.handleSuccess(b,w,e,f);c.handleComplete(b,w,e,f);B.onload=B.onreadystatechange=null;v&&B.parentNode&&v.removeChild(B)}}}v.insertBefore(B,v.firstChild);return A}var H=false,w=b.xhr();if(w){b.username?w.open(h,b.url,b.async,b.username,b.password):w.open(h,b.url,b.async);try{if(b.data!=null&&!k||a&&a.contentType)w.setRequestHeader(„Content-Type”, b.contentType);if(b.ifModified){c.lastModified[b.url]&&w.setRequestHeader(„If-Modified-Since”,c.lastModified[b.url]);c.etag[b.url]&&w.setRequestHeader(„If-None-Match”,c.etag[b.url])}n||w.setRequestHeader(„X-Requested-With”,”XMLHttpRequest”);w.setRequestHeader(„Accept”,b.dataType&&b.accepts[b.dataType]?b.accepts[b.dataType]+”, */*; q=0.01″:b.accepts._default)}catch(G){}if(b.beforeSend&&b.beforeSend.call(b.context,w,b)===false){b.global&&c.active–===1&&c.event.trigger(„ajaxStop”);w.abort();return false}b.global&& c.triggerGlobal(b,”ajaxSend”,[w,b]);var M=w.onreadystatechange=function(m){if(!w||w.readyState===0||m===”abort”){H||c.handleComplete(b,w,e,f);H=true;if(w)w.onreadystatechange=c.noop}else if(!H&&w&&(w.readyState===4||m===”timeout”)){H=true;w.onreadystatechange=c.noop;e=m===”timeout”?”timeout”:!c.httpSuccess(w)?”error”:b.ifModified&&c.httpNotModified(w,b.url)?”notmodified”:”success”;var p;if(e===”success”)try{f=c.httpData(w,b.dataType,b)}catch(q){e=”parsererror”;p=q}if(e===”success”||e===”notmodified”)d|| c.handleSuccess(b,w,e,f);else c.handleError(b,w,e,p);d||c.handleComplete(b,w,e,f);m===”timeout”&&w.abort();if(b.async)w=null}};try{var g=w.abort;w.abort=function(){w&&g.call&&g.call(w);M(„abort”)}}catch(j){}b.async&&b.timeout>0&&setTimeout(function(){w&&!H&&M(„timeout”)},b.timeout);try{w.send(k||b.data==null?null:b.data)}catch(o){c.handleError(b,w,null,o);c.handleComplete(b,w,e,f)}b.async||M();return w}},param:function(a,b){var d=[],e=function(h,k){k=c.isFunction(k)?k():k;d[d.length]=encodeURIComponent(h)+ „=”+encodeURIComponent(k)};if(b===A)b=c.ajaxSettings.traditional;if(c.isArray(a)||a.DirectQuery)c.each(a,function(){e(this.name,this.value)});else for(var f in a)ca(f,a[f],b,e);return d.join(„&”).replace(rb,”+”)}});c.extend({active:0,lastModified:{},etag:{},handleError:function(a,b,d,e){a.error&&a.error.call(a.context,b,d,e);a.global&&c.triggerGlobal(a,”ajaxError”,[b,a,e])},handleSuccess:function(a,b,d,e){a.success&&a.success.call(a.context,e,d,b);a.global&&c.triggerGlobal(a,”ajaxSuccess”,[b,a])},handleComplete:function(a, b,d){a.complete&&a.complete.call(a.context,b,d);a.global&&c.triggerGlobal(a,”ajaxComplete”,[b,a]);a.global&&c.active–===1&&c.event.trigger(„ajaxStop”)},triggerGlobal:function(a,b,d){(a.context&&a.context.url==null?c(a.context):c.event).trigger(b,d)},httpSuccess:function(a){try{return!a.status&&location.protocol===”file:”||a.status>=200&&a.status<300||a.status===304||a.status===1223}catch(b){}return false},httpNotModified:function(a,b){var d=a.getResponseHeader("Last-Modified"),e=a.getResponseHeader("Etag"); if(d)c.lastModified[b]=d;if(e)c.etag[b]=e;return a.status===304},httpData:function(a,b,d){var e=a.getResponseHeader("content-type")||"",f=b==="xml"||!b&&e.indexOf("xml")>=0;a=f?a.responseXML:a.responseText;f&&a.documentElement.nodeName===”parsererror”&&c.error(„parsererror”);if(d&&d.dataFilter)a=d.dataFilter(a,b);if(typeof a===”string”)if(b===”json”||!b&&e.indexOf(„json”)>=0)a=c.parseJSON(a);else if(b===”script”||!b&&e.indexOf(„javascript”)>=0)c.globalEval(a);return a}});if(E.ActiveXObject)c.ajaxSettings.xhr= function(){if(E.location.protocol!==”file:”)try{return new E.XMLHttpRequest}catch(a){}try{return new E.ActiveXObject(„Microsoft.XMLHTTP”)}catch(b){}};c.support.ajax=!!c.ajaxSettings.xhr();var da={},tb=/^(?:toggle|show|hide)$/,ub=/^([+\-]=)?([\d+.\-]+)(.*)$/,aa,na=[[„height”,”marginTop”,”marginBottom”,”paddingTop”,”paddingBottom”],[„width”,”marginLeft”,”marginRight”,”paddingLeft”,”paddingRight”],[„opacity”]];c.fn.extend({show:function(a,b,d){if(a||a===0)return this.animate(S(„show”,3),a,b,d);else{a= 0;for(b=this.length;a=0;e–)if(d[e].elem===this){b&&d[e](true);d.splice(e,1)}});b||this.dequeue();return this}});c.each({slideDown:S(„show”,1),slideUp:S(„hide”,1),slideToggle:S(„toggle”,1),fadeIn:{opacity:”show”},fadeOut:{opacity:”hide”}},function(a,b){c.fn[a]=function(d,e,f){return this.animate(b, d,e,f)}});c.extend({speed:function(a,b,d){var e=a&&typeof a===”object”?c.extend({},a):{complete:d||!d&&b||c.isFunction(a)&&a,duration:a,easing:d&&b||b&&!c.isFunction(b)&&b};e.duration=c.fx.off?0:typeof e.duration===”number”?e.duration:e.duration in c.fx.speeds?c.fx.speeds[e.duration]:c.fx.speeds._default;e.old=e.complete;e.complete=function(){e.queue!==false&&c(this).dequeue();c.isFunction(e.old)&&e.old.call(this)};return e},easing:{linear:function(a,b,d,e){return d+e*a},swing:function(a,b,d,e){return(-Math.cos(a* Math.PI)/2+0.5)*e+d}},timers:[],fx:function(a,b,d){this.options=b;this.elem=a;this.prop=d;if(!b.orig)b.orig={}}});c.fx.prototype={update:function(){this.options.step&&this.options.step.call(this.elem,this.now,this);(c.fx.step[this.prop]||c.fx.step._default)(this)},cur:function(){if(this.elem[this.prop]!=null&&(!this.elem.style||this.elem.style[this.prop]==null))return this.elem[this.prop];var a=parseFloat(c.css(this.elem,this.prop));return a&&a>-1E4?a:0},custom:function(a,b,d){function e(h){return f.step(h)} this.startTime=c.now();this.start=a;this.end=b;this.unit=d||this.unit||”px”;this.now=this.start;this.pos=this.state=0;var f=this;a=c.fx;e.elem=this.elem;if(e()&&c.timers.push(e)&&!aa)aa=setInterval(a.tick,a.interval)},show:function(){this.options.orig[this.prop]=c.style(this.elem,this.prop);this.options.show=true;this.custom(this.prop===”width”||this.prop===”height”?1:0,this.cur());c(this.elem).show()},hide:function(){this.options.orig[this.prop]=c.style(this.elem,this.prop);this.options.hide=true; this.custom(this.cur(),0)},step:function(a){var b=c.now(),d=true;if(a||b>=this.options.duration+this.startTime){this.now=this.end;this.pos=this.state=1;this.update();this.options.curAnim[this.prop]=true;for(var e in this.options.curAnim)if(this.options.curAnim[e]!==true)d=false;if(d){if(this.options.overflow!=null&&!c.support.shrinkWrapBlocks){var f=this.elem,h=this.options;c.each([„”,”X”,”Y”],function(l,n){f.style[„overflow”+n]=h.overflow[l]})}this.options.hide&&c(this.elem).hide();if(this.options.hide|| this.options.show)for(var k in this.options.curAnim)c.style(this.elem,k,this.options.orig[k]);this.options.complete.call(this.elem)}return false}else{a=b-this.startTime;this.state=a/this.options.duration;b=this.options.easing||(c.easing.swing?”swing”:”linear”);this.pos=c.easing[this.options.specialEasing&&this.options.specialEasing[this.prop]||b](this.state,a,0,1,this.options.duration);this.now=this.start+(this.end-this.start)*this.pos;this.update()}return true}};c.extend(c.fx,{tick:function(){for(var a= c.timers,b=0;b‚); } }

formObj.submit(); }

function setCalcResultOnCenter(obj, offset){ if(typeof(offset)==’undefined’){ var offset = 100; } if(typeof(obj)!=’undefined’){ scrollTo(0,obj.offsetTop-offset); } else{ window.location.hash = ‚calcButton’; scrollBy(0, -window.innerHeight/4); } }

function addModuleStats(params){

if(params[‚module’] ){

var refferer = ”; if(typeof(params[‚refferer’])!=’undefined’){ refferer = ‚&refferer=’+params[‚refferer’]; } else{ refferer = ‚&refferer=’+window.location; }

var img = new Image(1,1); img.src = ‚/d/module_statistics.php?IDDistributor=’+idDistributor+’&module=’+params[‚module’]+refferer+’&type=image&rnd=’+Math.round(Math.random()*10000000000); }

}

function showMailCollector(type) { type = typeof type !== ‚undefined’ ? type : ‚indywidualny’; DirectQuery(‚#globalBackground’).show(); mailCollectorDiv = document.createElement(‚div’); DirectQuery(mailCollectorDiv).hide().id(„mailCollector”).appendTo(DirectQuery(„body”)); DirectQuery.post(‚/mail-collector/’+type+’/’, {}, function(data) { alert(‚OK’); console.log(data); }, ‚json’ ); }

var _gaq= [];

function ComparisionTextExtraction(node){ var jnode = DirectQuery(node);

switch (jnode.attr(‚class’)){ case ‚first’ : return jnode.find(‚img’).attr(‚alt’); break;

case ‚last’ : var value = parseInt(jnode.find(‚span.inrate’).html()); if(isNaN(value)) return 0; else return value; break;

default:

if(jnode.find(‚span’).length==0 )return 0;

var value = parseFloat(jnode.find(‚span’).html().replace(/ /g, „”)); if(isNaN(value)) return 0; else return value; } }

/** * addSlider2 * * oParams: * @required slider * @required input * @required sliderConfig http://refreshless.com/nouislider/slider-options/ * @nullable sufix */ function addSlider2(oParams) { // make sure that oParams object is provided if(typeof oParams !== „object”) { throw new Error(„oParams is not type of object”); }

// data (keys) required to build slider var requiredFields = [ „slider”, „input”, „sliderConfig” ];

// make sure that user specified required data (keys) for(var i = 0; i < requiredFields.length; i++) { var requiredField = requiredFields[i]; if(!oParams.hasOwnProperty(requiredField)) { throw new Error("addSlider2: oParams object is incomplete. Required key `" + requiredField + "` has not been found"); } } // celowo zamknięte (function(oParams) { var slider = document.getElementById(oParams.slider); var input = DirectQuery("#" + oParams.input); noUiSlider.create(slider, oParams.sliderConfig); input.on("change", function(e) { slider.noUiSlider.set(parseInt(input.val())); }); slider.noUiSlider.on("update", function(values, handle) { var value = parseInt(values[handle]); if(typeof(DirectQuery(input).attr('sufix')) != 'undefined'){ value = number_format(value) + ' '+ DirectQuery(input).attr('sufix'); } input.val(value); }); })(oParams); } function onlyDigitsValues(field){ DirectQuery( field ).focus(function() { DirectQuery(field).val(parseFloat(DirectQuery(field).val().replace(/ /g,''))); }); DirectQuery( field ).keydown(function(event) { var avail_keys =[8,27,37,39,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105]; if(DirectQuery.inArray(event.which,avail_keys)==-1 || event.shiftKey){ event.preventDefault(); } }); DirectQuery( field).blur(function() { var val = ''; val = parseFloat(DirectQuery(field).val().replace(/ /g,'')); if(isNaN(val)){ if(typeof(DirectQuery(field).attr('min')) != 'undefined'){ val = DirectQuery(field).attr('min'); } else{ val = 0; } } if(typeof(DirectQuery(field).attr('sufix')) != 'undefined'){ val =number_format(val) + ' '+ DirectQuery(field).attr('sufix'); } DirectQuery(field).val(val); }); } function openLP(location) { var res = location.split("?"); if(res.length == 2) { window.open(location + '&IDType=' + idType + '&idDistributor=' + idDistributor); } else { window.open(location + '?IDType=' + idType + '&idDistributor=' + idDistributor); } } var idDistributor = 661; function loadForm_T6(){ var formData = DirectQuery('#m2m_comparison_mini_ranking_t6_5b2712c36f5b8 .comparisonForm').serializeArray(); var uri=[]; if(formData.length > 0){ for(item in formData){ if(formData[item].name) uri.push(encodeURI(formData[item].name+’=’+formData[item].value.replace(/ /g ,”))); } } var url = ‚http://online.mieszkaniowe-kredyty.info/d/m2m_top.php?params=distributor,661,type,6,view,mini,offererLimit,3,format,ajax’+ ‚&’+uri.join(‚&’)+ ‚&callback=?’; DirectQuery.getJSON( url, function(data){

DirectQuery(‚#m2m_comparison_mini_ranking_t6_5b2712c36f5b8’).html(data.content); }); }

loadForm_T6();

DirectQuery(‚#m2m_comparison_mini_ranking_t6_5b2712c36f5b8 .comparisonForm input[type=text],#m2m_comparison_mini_ranking_t6_5b2712c36f5b8 .comparisonForm select’).live(‚change’, function(){ loadForm_T6(); } );

function serialize(form){ var uri = []; for(var i =0; i< form.elements.length;i++){ if(form.elements[i].name && form.elements[i].value){ uri.push(encodeURI(form.elements[i].name)+"="+encodeURI(form.elements[i].value.replace(/ /g ,''))); } } return uri.join("&"); } function submitComparisonFormType6(form){ window.open("http://online.mieszkaniowe-kredyty.info/m2m/kredytymieszkaniowe/porownanie-ofert/?"+serialize(form), "Porównywarka","width=800,height=550,status=yes,scrollbars=yes"); return false; } var wp_gemius_send = false; var wp_cookie_info = false; var wp_dot_type = ""; var wp_sn = "money_direct"; var wp_dot_addparams = {"ctype":6, "csystem":"m2m"}; document.write('‚);

var gwpClientId = „directmoney”,
gwpPxInfo = {
action : „view”
},
gwpExtParams = [
{name:”Produkt”, value: „6”},
{name:”Kwota”, value: „0”}
];

/* START sekcja stała, nie parametryzowana */
var gwpAction = (typeof gwpPxInfo != „undefined” && gwpPxInfo != null && typeof gwpPxInfo.action != „undefined” && gwpPxInfo.action != null) ? gwpPxInfo.action: ‚undefined’,
gwpReferer = escape(new String(window.location).substring(0,250)),
tt = Math.round(Math.random()*1E10),
requestParams = {
gwpAction : gwpAction,
gwpReferer : gwpReferer,
tt : tt,
gwpClientId : gwpClientId
};

(function (d, s, id, u, x) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.async = true;
x.tt = Math.round(Math.random() * 1E10);
js.src = „//px.wp.pl//” + u + „?” + (function (o, p) {
for (p in x)
if (typeof x[p] === „object”)
o.push(p + ‚=’ + escape(JSON.stringify(x[p])));
else
o.push(p + ‚=’ + escape(x[p]));
return o.join(„&”);
}([]));

fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(document, „script”, „gwppx”, „exdotdynamic/”, requestParams));

GD Star Rating
loading...
Oprocentowanie kredytów, 9.0 out of 10 based on 4 ratings

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.